อาจารย์สมิต สัชฌุกร ผู้อยู่ในใจของเราเสมอ…..ตลอดไป

ผลงานที่ภาคภูมิใจล่าสุดของ อ.สมิต สัชฌุกร ข้อคิดควรคำนึง (Points to Ponder)

ผมเปิดร้านยาสาขาแรก 37C Pharmacy ที่ศรีย่านและเป็นโอกาสแรกที่ได้พบชายร่างสูง น้ำเสียงอารีย์มาแวะซื้อยาและไม่รู้มาก่อนเลย ว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญอันทรงคุณค่าของวงการวิชาการ การฝึกอบรม การบริหารงานบุคคล และเป็นกำลังสมองที่เลิศของสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย อาจารย์สมิต สัชฌุกร และท่านกให้ความกรุณาแวะมาทักทายสม่ำเสมอ จนในที่สุดเราก็ได้มาพบกันอีกในฐานะผู้ร่วมงานที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ทางการจัดการทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้พบปะกันเสมอในงานประชุมของสมาคมหรือกิจกรรมต่างๆ

และเมื่อวานนี้ (09-07-57) เวลา 19.00 น. เราก็ได้ข่าวร้ายว่า อาจารย์สมิต ได้ถึงแก่กรรมด้วยหัวใจวายเฉียบพลัน  สิริรวมอายุ 75 ปี อาจารย์ท่านยังเป็นผู้ประสาทความรู้อยู่เสมอแม้นกระทั่งวิญญานของท่านได้ละจากไปแล้ว ท่านได้แสดงความประสงค์ที่จะขออุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาลจุฬา เพื่อเป็น “อาจารย์ใหญ่” ให้กับนักศึกษาทางสาธารณสุขเพื่อได้ศึกษา นำไปต่อยอดเป็นความรู้ เพื่อมาดูแลสุขภาพของชนที่อยู่เบื้องหลังอีกต่อไป

ในโอกาสนี้ จึงขออนุญาตนำผลงานและประวัติของอาจารย์สมิตที่เคารพ มานำเสนอเพื่อยืนยันให้เห็นว่าคุณค่าของคนเรา ไม่ได้อยู่ที่สินทรัพย์ ศฤงคาร หรือยศฐาเกียรติศักดิ์ใดๆ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ส่ิงที่มนุษย์เราสมมุติขึ้นมากันเอง แต่ที่เหนือสิ่งอื่นใด ในยามที่เรายังมีลมหายใจอยู่ เราจะยังประโยชน์ให้เพื่อนร่วมโลกได้ตามความถนัดและสามารถของเราอย่างใดเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และสิ่งหนึ่งที่เราระลึกได้เสมอคือข้อคิดของท่านที่นำมาช่วยต่อยอดพัฒนาวิชาชีพร้านยามาโดยตลอด..และตลอดไปเพราะสิ่งที่ท่านได้ทิ้งไว้เราสามารถเรียนรู้ให้สมาชิกของสมาคมร้านขายยานำมาเกื้อหนุนให้เราได้พัฒนาวงการวิชาชีพของพวกเราต่อไปและตลอดไป

ด้วยจิตคารวะ เภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล

อาจารย์สมิต สัชฌุกร
ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา ตลอดกาล (สมัยที่ 1-17)

ประวัติการศึกษา
– นิติศาสตรบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
– ประกาศนียบัตรการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
– Management Development Program, Advanced Management Course, Executive Development
Program- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (300 ชั่วโมง)

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
– ผู้จัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผู้จัดการงานบุคคลและฝึกอบรม บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
– หัวหน้าส่วนพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท งานทวีอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
– ประธานกรรมการบริษัท แมเนจเม้นท์ลิ้งค์ จำกัด
– ประธานกรรมการบริษัท Image Media จำกัด
– Executive Director, Integrated Techsult Co., Ltd.
– ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 1

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา
– ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงการบริหารงานบุคคล การสื่อสารแห่งประเทศไทย
– ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิล แอคเซสเม้นท์ คอมมิวนิเคชั่น (DTAC)
– ที่ปรึกษาโครงการ ITB สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
– ที่ปรึกษาโครงการ ITB บริษัท ไพร์มเอเซีย จำกัด
– ที่ปรึกษาแผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง
– ที่ปรึกษาระบบงาน อัตรากำลัง และค่าจ้าง กรุงเทพมหานคร
– ที่ปรึกษาโครงการเกษตรมินิเอ็มบีเอ
– ที่ปรึกษาบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
– ฯลฯ

ผลงานดีเด่น
– นักบริหารยอดเยี่ยม ปี 2530
– นิติศาสตร์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2539
– ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2549
– วิทยากรหลักสูตรยอดนิยมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ปี 2540
– นักเขียนหนังสือยอดนิยม ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)

ศิลปะการให้บริการ หนึ่งในหนังสือขายดีตลอดกาล ผลงานของอาจารย์สมิต

ผลงานทางวิชาการ
– “การเขียนในงานธุรกิจ” พิมพ์ 4 ครั้ง
– “การประชุมที่เกิดประสิทธิผล” พิมพ์ 4 ครั้ง
– “การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ” พิมพ์ 7 ครั้ง
– “ศิลปะการให้บริการ” พิมพ์ 7 ครั้ง
– “การวางแผนปฏิบัติงาน” พิมพ์ 6 ครั้ง
– “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” พิมพ์ 19 ครั้ง
– “การพูดต่อชุมนุมชน” พิมพ์ 3 ครั้ง
– “เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร”
– “100 ปัญหาในการสั่งงานและแนวทางแก้ไข”
– “5 ส.”
– การเขียนรายงานสั้น ในหนังสือ “การเขียนในการสื่อสารทางธุรกิจ” ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฯลฯ

ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR
– การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
– เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับการบริหารงานบุคคล
– การจัดทำ Career Development
– การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– การวางระบบ CSR (ISO 26000)

กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม
– นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ปี 2529
– นายกสมาคมพัฒนาบุคคลและวิชาชีพ ปี 2524
– นายกวาทสมาคมแห่งประเทศไทย ปี 2512
– อุปนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ปี 2524
– ประธานชมรมบริหารงานบุคคล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2524
– อุปนายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2535
– วิทยากรอิสระด้านการบริหารจัดการทั่วไปและการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2511 ถึงปัจจุบัน
– ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทั่วไป ปี 2531 ถึงปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล:
KNC Training Center Co., Ltd.,

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539639557&Ntype=9

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s